جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

 رویدادهای خبری

رویدادهای خبری...

رویدادهای خبری
برداشتن حجاب اوّلین گام استعمارگران در سلطه بر جوامع اسلامی

استعمارگران غربی با تجربه و تحقیق دریافته اند که راه نفوذ عمیق و همیشگی بر جوامع اسلامی ، سلطه فکری بر زنان است و این کار را نیز جز از طریق برداشتن سدِّ مستحکم حجاب زنان میسّر نمی دانند . فرانتس فانون، متفکّر و نویسنده فرانسوی که در مبارزه مردم الجزاير براي نجات از استعمار فرانسه با آنها همکاري ميکرد در اين مورد چنين مي گويد:"تمرکز استعمارگران در الجزاير بر مسئله چادر تصادفي نيست مسئولين حکومتي(فرانسويان) پس از بي حجاب شدن هر زن الجزايري بيشتر معتقد مي شوند که زن الجزايري تکيه گاهي براي نفوذ غربيان در جامعه بومي است.‏هر چادري که دور انداخته مي شود افق جديدي را كه تا آن هنگام بر استعمارگر پوشيده بود در برابر او مي‌گشايد… پس از ديدن هر چهره بي حجاب‌، اميدهاي حمله ور شدن اشغالگر، ده برابر مي‌گردد. هر چادري كه مي‌افتد، هر بدني كه از فشار سنتي چادر نماز رها مي‌شود، برگَردان‌ِ اين معناست كه الجزاير انكار وجود خويشتن را آغاز كرده و هتك ناموس را از جانب اشغالگر پذيرفته است‌. با هر چادري كه رها مي‌شود گويي جامعه الجزاير خويشتن را به مكتب ارباب تسليم كرده و تصميم‌مي‌گيرد تحت رهبري و انقياد اشغالگر، عادات و رسوم خويش را تغيير دهد ."‏ براین اساس مهمترین اقدام غربیان برای سلطه قطعی بر کشورهای اسلامی برداشتن حجاب زنان بوده است و برای پیشبرد این هدف نیز معمولا از عوامل غربزده، جاه طلب، مزدور، بی شخصیت و فاقد پایگاه مردمی بهره برده اند.

در کشور ما کشف حجاب و مقابله با حیا و عفاف در میان زنان از اوّلین و مؤثّرترین اقداماتی بود که در راستای تسلیم کامل ملّت ایران در برابر اهداف غارتگرانهِ بیگانگان صورت گرفت و اگرچه مقدّمات ذهنی آن از دوران قاجار و توسط روشنفکران غربزده و مزدوری چون آخوندزاده، ملکم خان، تقی زاده و فرقهِ انگلیس ساختهِ بهائیت فراهم گردیده بود، امّا برای صدور فرمان رسمی این اقدام ضدِّدینی به مزدوری بیسواد و بی شخصیّت مثل رضا پهلوی نیاز بود، که حاضر باشد برای حفظ قدرت، به ننگ هر خیانتی آلوده گردد و این خائن سرسپرده برای تأمین نظر بیگانگان، در ۱۷ دیماه ۱۳۱۴، به صدور چنین فرمانی دست زد، اقدامی که در میان تمامی اقدامات ضدِّاسلامی مزدوران بیگانه، زیانبارتر از آن به لحاظ فرهنگی و اخلاقی، نمی توان نشان داد. اقدامی كه برای توسعه بی‌بندوباری، گسترش فساد و فحشاء و بی‌غیرتی، محوکردن فرهنگ دینی از خانواده ها و تخریب هویّت فرهنگی جامعه طراحی شده بود و علی‌رغم مخالفت شدید و دوراندیشانه روحانیت، رضاخان به عنوان مجری این طرح استعماری و ضدِّاسلامی بیشترین پافشاری را بر اجرای آن داشت.

خیانت این مزدور نادان چون موریانه به جان عفّت و عزّت زنان ایرانی افتاد و گمراهی میلیونها زن و مرد مسلمان را موجب گردید و با وجود گذشت بیش از ۷۷ سال از اخراج مذلّت بار این عنصرخودفروخته و گذشت ۴۰سال از سرنگونی رژیم منحوس پهلوی همچنان از ملّت مسلمان ایران قربانی می گیرد.‏

موسوی زاده