جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

 رویدادهای خبری

رویدادهای خبری...

رویدادهای خبری
فرشته روح‌افزا: سند 2030 در دانشگاه‌ها پنهان اجرا مي‌شود

دکترفرشته روح افزا با اعلام اينکه سند۲۰۳۰ دردانشگاه ها  پنهاني اجرا 
مي شود، گفت: دريکي ازدانشگاه هاي دولتي که مسابقات المپياد دانش آموزي برگزارشد، دختران خارجي که امتحان مي دادند، بي حجاب برسرجلسه حاضرشدند ومستندات آن وجود دارد. مسئولان بايستي پاسخگوباشند. بعد ازاين اتفاق عده اي ازدانشجويان گفتند چرا آنها بي حجاب هستند وبين ما وآنها فرق گذاشته شده است. دکترفرشته روح افزا، پژوهشگرومحقق برجسته حوزه زنان وخانواده ومدير رصد وآمارشوراي زنان درگفت‌وگوبا خبرگزاري حوزه، افزود: اين طرح به طورپايلوت اجرا شده وبعد ازآن هرکسي ممکن است درجامعه ادعا کند که خارجي است. درحالي که قبلا دانش آموزان خارجي خودشان حجاب را رعايت مي کردند، حتي سياستمداران خارجي درسطوح بالا ملزم به رعايت پوشش درايران هستند. متاسفانه اين ازتعهدات سند2030 است. وي درپاسخ به اينکه باتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص آتش به اختيارامروزبا شرايط فعلي عفاف وحجاب درکشوروهجمه بي وقفه دشمنان چه تدابيري را بايستي به کاربست، گفت: هرکسي دردولت دغدغه دين دارد ازپتانسيلش استفاده کند. درقوه قضائيه ومقننه نيزافراد ازتوانايي هاي خود استفاده کنند وپاي کاربيايند، نمي توان نهادهاي دولتي را ناديده گرفت وهمه را به دوش مردم گذاشت. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيزدراين راستا بايستي عمل کند. مردم بايد بدانند سيلي دارد مي آيد اگربرايمان مهم نيست درخانه را بازبگذاريم تا با سرعت بيشتري سيل بيايد. يا مي خواهيد دوکيسه شن بگيريد ودم خانه بگذاريد تا مانع شويد. اولا خودت وخانوادت را حفاظت کن. افزايش آمارطلاق وافزايش سن ازدواج ازجمله معضلات پيش روي ما است.روح افزا، گفت: درطي 4 دهه گذشته دولت هاي مختلفي برسرکارآمدند وکلا ما سه يا چهارسال کارکرديم ومتاسفانه دولت ها زياد برروي حجاب تاکيد نداشتند ما کي درباره حجاب  کارکرديم که حالا بخواهيم نتيجه آن را ببينيم؛ بايستي به ما فرصت کاربدهند. وي افزود: ما متصدي امرحجاب درجامعه داريم، اما آنها دغدغه حجاب ندارند برخي ازمدل هاي لباس که ازطرف برخي ازدستگاه ها توليد مي شود غيراسلامي است. کارگردان هاي مذهبي انگشت شمارداريم؛ دربحث هاي فرهنگي ورود درستي نداريم، هماهنگي بين دستگاه ها ومتوليان دولتي نيست، اگرچه اين دستگاه ها بودجه براي حجاب مي گيرند وبودجه خوبي هم مي گيرند، اما متاسفانه به طورصحيح براي حجاب فرهنگ سازي نمي شود.براي جلوگيري ازورود لباس هاي ناهنجاربودجه بگذاريم. آيا با اين همه هجمه مضاعف فرهنگي که بعد ازبازي دلاربا آن روبه‌روشديم شاهد مسافرت به خارج ازکشورهستيم که سودمند هست. حتي شنيده مي شود برخي ازآژانس ها پاسپورت افراد روستايي را مي گيرند ويک روز آنها را به خارج ازکشورمي برند واز ارزآنها استفاده مي کنند. ارزدولتي کلي ازافراد جامعه ما را راهي آنتاليا کرده اين يک کارغير فرهنگي است. ما درهفته عفاف وحجاب شعارهايي مي دهيم، اما درکنارآن کارعملي نکرديم. چقدرما دراين زمينه عقب افتاده ايم.روح افزا، گفت: تريبون سينما را بدهند تا من4 تا فيلم بسازم ونشان بدهم يک زن 
بي حجاب چطوردرجامعه مورد تعرض اخلاقي، رفتاري وشخصيتي واحساس کمبود ومورد سوء استفاده قرارمي گيرد. اگرمن يک دوربين داشتم وتوان ساخت فيلم را داشتم زندگي دودختري که دراصفهان خودکشي کردند را به تصويرمي کشيدم. آنها قرباني انديشه غلط بودند. وي با بيان اينکه حجاب يک مقوله فرهنگي است، گفت: امروزهم به جاي اينکه به دنبال معرفي صحيح حجاب درجامعه باشيم، برخي ازبانوان مسئول به دنبال ورود زنان درورزشگاه ها 
هستند ويا درديداربا خانمي که نماينده آلمان بود وانتقادات نا بجايي ازوضعيت زنان درجامعه ما کرد، به اوقول همکاري داديم.درواقع ما فرصتي پيدا نکرديم که درخصوص حجاب کارکنيم. هميشه عدم فرصت و
تهديد هاي غلط بوده جاهايي افراط کردند وکارفرهنگي هم نشده، حجاب يک مقوله فرهنگي است، اما کارفرهنگي روي آن نشده است. روح افزا درپاسخ به اينکه دربرهه اي ازتاريخ کشورمان شاهد تشويق به حضورزنان درجامعه بوديم، آيا برنامه ريزي مشخصي براي حضوربانوان درمشاغلي که درشأن آنها باشد انجام شده است، گفت: دعوت ازبانوان براي حضوردرجامعه بدون انجام کارکارشناسي ضررهايي همچون بيکاري مردان وتعطيلي کارخانه ها 
را درپي داشت، به طوري که برخي ازمردان قادربه تشکيل خانواده نيستند ومعضلات اجتماعي را به بارآورد. من موافق حضورزنان درجامعه 
درپست هاي ضروري همچون معلمي، پرستاري وپزشکي وسايرکارهاي ضروري هستم. اگرما استاد دانشگاه خانم به تعداد کافي داشته باشيم ودانشجوي خانم که60 درصد هستند داشته باشيم، مي توانيم کلاس مجزا تشکيل دهيم.حضوربانوان درجامعه لازم است اما کار و اشتغال صحيح نه حضوردراملاک با ظواهربي حجابي يا حضوربانوان درمسافرت هاي هوايي به عنوان مهمانداربا ظواهرغيراسلامي، اين ها اشتغال هاي غلط است واگراين حصارها برداشته شود، چطورمي توانيم به نتيجه برسيم؟.