جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

 رویدادهای خبری

رویدادهای خبری...

رویدادهای خبری
هشتاد و ششمین بولتن تخصصی جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

هشتاد و ششمین بولتن تخصصی جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

رصد اخبار مثبت و منفی و شبکه های اجتماعی حوزه حجاب و عفاف به همراه تحلیل مهمترین رویداد هفته گذشته

enlightenedدسترسی به فایل بولتن:

http://www.efafhijab.com//upload/86.pdf